विद्यालयलाई एकमुष्ट अनुदान सम्बन्धमा केन्द्रको जरुरी सूचना