सिकाइ सहजीकरण गर्ने शिक्षकहरुको कोरोना बीमा गरिदिने विव्यसको निर्णय