सिकाइ निरन्तरताका लागि अब टोलटोलमा ‘सिकाइ समूह’ गठन गरिने